Szkoła języków obcych

Studying new words from context.

Learning vocabulary from  context is the most effective method.

In our previous lesson we learned about the bird JAY.

We needed to introduce new words to talk about its appearance,

food preferences, abilities or sounds the bird makes.

During consecutive lessons we drew connections between new words

and previous knowledge.

We built sentences with new words talking about different aspects of life.

We wrote Polish and English to make pairs of sentences.

We cut out the sentences, mixed them and later matched

Polish sentences with English ones.

The sentences about the JAY were written in green colour.

Below there is a set of these sentences(48).

1.A teacher to students :

„ Please do not make so much noise during a break.

My head hurts from all this chatter.

………………………………………………………………………………………………………

Proszę nie róbcie tyle hałasu podczas przerwy.
Głowa pęka mi od tego gwaru/trajkotu.

_______________________________________________________________

2.A jay chatters when it sees a predator.

………………………………………………………………………………………………………

Sójka skrzeczy gdy widzi drapieżnika.

_____________________________________________________3.In this way it warns/ alarms other birds.

………………………………………………………………………………………………………

W ten sposób ostrzega inne ptaki.

_____________________________________________________4.Because of it a jay is called a forest guard.

………………………………………………………………………………………………………

Dlatego sójkę nazywa się strażniczką lasu.

_____________________________________________________5. Another word for jay`s sounds is “squawk” .

………………………………………………………………………………………………………

  Innym słowem określającym dźwięki sójki

jest “ squawk”.

_____________________________________________________6.When we are at the seaside on the beach,

we can hear sea gulls squawking. 

……………………………………………………………………………………………..

Gdy jesteśmy na plaży nad morzem możemy usłyszeć skrzeczące mewy.

___________________________________________________________________

7.In our gardens or parks we can hear jay`s screeches.

………………………………………………………………………………………………………

    W naszych ogrodach lub parkach możemy słyszeć piski sójki.

__________________________________________________________________

8.When a car moves very fast and a driver wants to stop it ,

we can hear screech of brakes.

………………………………………………………………………………………………………

Gdy samochód jedzie bardzo szybko I kierowca chce go zatrzymać, możemy usłyszeć pisk hamulców.

_____________________________________________________9.Sometimes a jay sounds like a loud jeer.

………………………………………………………………………………………………………

Czasami sójka brzmi jak głośny, szyderczy śmiech.

_____________________________________________________10. It happens during football matches

that supporters jeer at the referee.

………………………………………………………………………………………………………

Podczas meczów piłkarskich zdarza się,

że kibice szyderczo wyśmiewają sędziego.

_____________________________________________________11.In jay`s sounds we can hear whistles.

………………………………………………………………………………………………………

W dźwiękach sójki możemy usłyszeć gwizdy.

________________________________________________________

12.The referee whistles when the game is over.

………………………………………………………………………………………………………

Sędzia gwiżdże gdy gra jest skończona.

________________________________________________________

13.Some kettles whistle when the water is boiled.

………………………………………………………………………………………………………

Niektóre czajniki gwiżdżą gdy woda jest ugotowana.

_____________________________________________________14.People who live near the railway station

can hear the whistle of the train.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Ludzie, którzy mieszkają blisko stacji kolejowej

mogą słyszeć gwizd pociągu.

_____________________________________________________15. We whistle to our dog to come to us.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Gwiżdżemy na naszego psa aby przyszedł do nas.

__________________________________________________________________

16.A jay is an intelligent bird. It can mimic other birds.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sójka jest inteligentnym ptakiem. Potrafi naśladować inne ptaki.

_____________________________________________________17.It can mimic animals and even mechanic sounds.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Potrafi naśladować zwierzęta I nawet dźwięki mechaniczne.

_____________________________________________________

18.In a video we could hear a jay mimicking a cat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na filmie wideo mogliśmy usłyszeć sójkę naśladującą kota.

__________________________________________________________

19. Parrots are excellent mimics.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Papugi są świetnymi naśladowcami.

_____________________________________________________20. Performers of cabarets often mimic politicians.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Artyści kaberetowi często naśladują polityków.

________________________________________________________

21.A jay can also gurgle.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sójka potrafi także wydawać bulgoczące dźwięki.

_____________________________________________________22. If we are in the mountains we can hear

the stream gurgling over rocks.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gdy jesteśmy w górach możemy słyszeć

potok bulgoczący nad kamieniami.

_____________________________________________________23.When we have a sore throat,

we gurgle it with salt water.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gdy boli nas gardło to płuczemy je

słoną wodą bulgocząc .

_____________________________________________________24. Jays eat acorns, nuts, seeds, insects,

eggs, hatchlings , amphibians and small mammals.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sójki jedzą żołędzie, orzechy, ziarna, insekty, jajka,

świeżo wyklute pisklęta, płazy I małe ssaki.

_____________________________________________________25. Acorns are oak nuts with cups.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Żołędzie to orzechy dębu z czapeczkami.

______________________________________________________

26. If you plant an acorn, it will grow into an oak.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jeżeli posadzisz żołędzia to wyrośnie z niego dąb.

_____________________________________________________27. Jays hide acorns to have them for future

and in this way they help grow oak trees.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sójki chowają żołędzie na zapas i w ten sposób pomagają rosnąć dębom.

_____________________________________________________28. Jay`s Latin name means noisy and acorn eater.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Łacińska nazwa sójki oznacza zjadacz żołędzi.

___________________________________________________________

29. The shop was crowded and noisy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Sklep był zatłoczony i głośny.

_____________________________________________________________

30. In spring time we can hear noisy

motorbikes in our town.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Wiosną możemy słyszeć w naszym mieście

głośne odgłosy motorów.

___________________________________________________________

31. Jay`s plumage is pinkish-brown with black tail

and black wings. There are  white patterns on the wings

and on the tail and striking blue-black stripes on the wings.

It`s rump is white.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Upierzenie sójki jest różowawo-brązowe

z czarnym ogonem i czarnymi skrzydłami.

Na skrzydłach i na ogonie są białe wzory

i na skrzydłach są efektowne czarno-niebieskie paski.

Jej kuperek jest biały.

_____________________________________________________32. In the recipe for steak you can read :

“ roast for about one hour until the meat is pinkish

………………………………………………………………………………………………………………….

 W przepisie na stek możesz przeczytać:

” piecz aż mięso zaróżowi się”.

_____________________________________________________33. After rain there are pinkish warms in the soil.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Po deszczu są w ziemi różowawe dżdżownice.

_____________________________________________________34. If you go fishing, look for pinkish warms.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Jeżeli wybierasz się na ryby, szukaj różowawych dżdżownic.

___________________________________________________________________

35. In the Tatra mountains you can admire striking vievs. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

    W Tatrach możesz podziwiać imponujące/zdumiewające widoki.

___________________________________________________________________

36. Her performance was striking.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Jej występ był imponujący.

___________________________________________________________________

37. A jay has a chunky beak/ bill.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Sójka ma masywny dziub.

________________________________________________________________

38. She`s wearing a sweater with chunky buttons. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ona nosi sweter z masywnymi guzikami.

________________________________________________________________

39. Her son is a big chunky kid.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

     Jej syn ma masywną budowę.

___________________________________________________________________

40. Jay has a black moustache on both sides of the beak /bill.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Sójka ma wąsy po obu stronach dzioba.

_____________________________________________________________

41. Charlie Chaplin, an English comic actor

had a black moustache .

……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Charlie Chaplin , angielski komik miał czarny wąsik.

_____________________________________________________________

42. Jays can express emotions such as

anger, playfulness or affection.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sójki potrafią pokazywać emocje takie jak

złość, wesołość lub zamiłowanie/sympatię.

____________________________________________________443. Don`t be afraid to express your views.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie bój się wyrażać/ pokazywać swoich opinii.

___________________________________________________________

44. Kids express emotions easily.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzieci z łatwością wyrażają swoje emocje.

______________________________________________________________

45. Sometimes it`s difficult to control your anger.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czasami trudno jest kontrolować swoją złość.

_____________________________________________________46. He told the story with playfulness.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opowiedział swoją historię w wesoły sposób

_____________________________________________________________-

47. David Garrett, a famous violinist, has had affection

for music since the early childhood.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

David Garrett, sławny skrzypek przejawiał zamiłowanie

do muzyki od wczesnego dzieciństwa.

_____________________________________________________48. I must warn you that the treatment will have side effects.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Muszę ostrzec cię, że leczenie będzie miało efekty uboczne.

 

After matching the sentences we used cards with single

English and Polish words .

Students paired them and said sentences with them.